Sign in Register EN PL

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE  oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy iż:

1.     Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Usługi odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu nr 21930283, „Rural heritage as a basis of enterprise” finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

2.      Administratorem danych osobowych jest Fundacja “Zielony Słoń”, ul. Andrzeja Struga 63, 20-709 Lublin.

3.     W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw można kontaktować się z Fundacją listownie lub elektronicznie: e-mail: zielonyslon@greenelephant-foundation.com, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

4.     Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Usługi, oraz dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest Koordynator Projektu.

5.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu (zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ) oraz w celu   publikacji przez Podmiot przetwarzający wizerunku uczestnika w materiałach promujących i dokumentujących działalność fundacji (na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

6.     Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Administratora lub Instytucji Pośredniczącej.

7.     Dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji Pośredniczącej kontrole i audyt. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na rzecz administratora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

8.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 6, a po tym czasie przez okres 5 lat i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9.     Uczestnikowi projektu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
  3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
     z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  5. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności  w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia, prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

10.  Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z usługi.